دانلود رایگان


عنوان : لايحه قضازدايي و حذف برخي عنوانهاي مجرمانه از قانون - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست تحلیلی مطالبعنوان صفحهچکیده . . . . . . ............. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 5مقدمه . . . . . .

دانلود رایگان فهرست تحلیلی مطالب
عنوان صفحه
چکیده . . . . . . ............. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 5
مقدمه . . . . . . .............. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 6
الف( تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق . . . . ........... ................................ ................................ ................................ 6
ب( سابقه و ضرورت تحقیق . . . . ....... ................................ ................................ ................................ ................................ 6
پ( فرضیات تحقیق . . . . . ..................... ................................ ................................ ................................ ................................ 7
ت( دلیل انتخاب موضوع . . . . . ............. ................................ ................................ ................................ ................................ 7
ث( روش بررسی . . . . . ........................... ................................ ................................ ................................ ................................ 7
ج( اصطلاحات و مفاهیم پایه )واژه شناسی( . . . .......... ................................ ................................ ................................ 7
1 ( قانون . . . . . ......... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 7
2 ( جرم . . . . . . ........... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 7
3 ( پدیده جنائی . . . . . ............................ ................................ ................................ ................................ ................................ 8
4 ( سیاست جنائی . . . . . ........................ ................................ ................................ ................................ ................................ 8
5 ( قضازدائی . . . . . .. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 8
6 ( جرم زدائی . . . . . ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 9
7 (کیفر زدائی . . . . . ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 9
فصل اول : جرم انگاری
1 1 ( جرم انگاری و هدف آن . . . . ................................ ................................ ................................ ................................ 11
1 2 ( جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری . . . ............................ ................................ ................................ 11
1 2 1 ( مکتب فایده اجتماعی . . . . ............................. ................................ ................................ ................................ 11
1 2 2 ( مکتب عدالت مطلق . . . . .............................. ................................ ................................ ................................ 11
1 2 3 ( مکتب کلاسیک . . . . ........ ................................ ................................ ................................ ................................ 12
1 2 4 ( مکتب تحققی . . . . . ........... ................................ ................................ ................................ ................................ 12
1 2 5 ( مکتب دفاع اجتماعی . . . . .............................. ................................ ................................ ................................ 12
1 ( مکتب اثباتی انتقادی . . . . . ........... ................................ ................................ ................................ ................................ 12
2 ( مکتب اصالت عمل کیفری . . . . .. ................................ ................................ ................................ ................................ 12
3 ( دفاع اجتماعی ترکیبی . . . . ......... ................................ ................................ ................................ ................................ 12
4 ( مکتب نفی حقوق جزا . . . . .......... ................................ ................................ ................................ ................................ 13
5 ( مکتب دفاع اجتماعی نوین . . . . ................................ ................................ ................................ ................................ 13
6 ( دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی . . . .......... ................................ ................................ ................................ 13
2
1 2 6 ( مکتب نئوکلاسیک . . . . ... ................................ ................................ ................................ ................................ 13
1 2 7 ( مکتب نئوکلاسیک جدید . . . . ....................... ................................ ................................ ................................ 13
1 3 ( منابع شرعی جرم انگاری . . . . .............................. ................................ ................................ ................................ 14
1 3 1 (کتاب . . . . . ............................ ................................ ................................ ................................ ................................ 14
1 3 2 ( سنت . . . . . ........................... ................................ ................................ ................................ ................................ 14
1 3 3 ( اجماع . . . . . .......................... ................................ ................................ ................................ ................................ 14
1 3 4 ( عقل یا قیاس . . . . . ............. ................................ ................................ ................................ ................................ 14
1 4 ( مراجع داخلی جرم انگاری . . . . .......................... ................................ ................................ ................................ 14
1 4 1 ( قانون . . . . . .......................... ................................ ................................ ................................ ................................ 14
1 4 2 ( آئین نامه . . . . . ................... ................................ ................................ ................................ ................................ 15
1 4 3 ( مراجع مکمل . . . . . ............. ................................ ................................ ................................ ................................ 15
1 5 ( علوم مرتبط با جرم زدائی . . . . ............................. ................................ ................................ ................................ 17
1 5 1 ( جامعه شناسی کیفری . . . . ............................ ................................ ................................ ................................ 17
1 5 2 ( جرم شناسی . . . . . .............. ................................ ................................ ................................ ................................ 20
1 5 3 (روانشناسی جنائی . . . . ...... ................................ ................................ ................................ ................................ 21
فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی
2 1 ( راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه . ..... ................................ 24
2 1 1 ( اصلاح ساختار نظام قضائی کشور . . . ....... ................................ ................................ ................................ 24
2 1 2 ( استفاده از تعدد قضات . . . . ........................... ................................ ................................ ................................ 24
2 1 3 ( تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی . . . .. ................................ ................................ ................................ 24
2 1 4 ( تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در
حل وفصل دعاوی . . . . . ......................... ................................ ................................ ................................ ................................ 25
2 1 5 ( بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات . . .... ................................ ................................ 25
2 1 6 ( بازنگری و اصلاح قوانین . . . . ........................ ................................ ................................ ................................ 26
2 1 7 ( لایحه قضازدائی . . . . ........ ................................ ................................ ................................ ................................ 27
2 2 ( قضازدائی و جرم زدائی . . . . .. ................................ ................................ ................................ ................................ 27
2 2 1 ( قضازدائی . . . . . .................... ................................ ................................ ................................ ................................ 28
2 2 2 ( مفهوم قضا زدائی . . . . ...... ................................ ................................ ................................ ................................ 28
2 2 3 ( مفهوم قضازدائی در عمل . . . . ....................... ................................ ................................ ................................ 29
2 2 4 ( قضازدائی و قانون اساسی . . . . ....................... ................................ ................................ ................................ 29
2 2 5 ( قضازدائی و حقوق اداری . . . . ........................ ................................ ................................ ................................ 30
3
2 2 6 ( جرم زدائی . . . . . ................. ................................ ................................ ................................ ................................ 31
2 2 7 ( مفهوم جرم زدائی . . . . ..... ................................ ................................ ................................ ................................ 31
2 2 8 ( انواع و کارکردهای جرم زدائی . . . . ............... ................................ ................................ ................................ 31
2 2 9 ( جرم زدائی عملی . . . . .... ................................ ................................ ................................ ................................ 35
2 2 10 ( نسبت جرم زدائی و قضازدائی . . . . ............ ................................ ................................ ................................ 35
2 2 11 ( جرم زدائی و قانون اساسی . . . . .................. ................................ ................................ ................................ 36
2 2 12 ( جرم زدائی و حقوق اداری . . . . .................... ................................ ................................ ................................ 37
2 2 13 ( نتیجه گیری . . . . . ........... ................................ ................................ ................................ ................................ 37
فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه
مقدمه . . . . . . .............. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 40
3 1 ( مقتضیات زمان و مکان . . . . ................................ ................................ ................................ ................................ 40
3 1 1 ( مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری . . . .............. ................................ ................................ 40
3 2 ( تورم کیفری . . . . . ..................... ................................ ................................ ................................ ................................ 45
3 2 1 ( علل و افزایش جمعیت کیفری . . . . .............. ................................ ................................ ................................ 45
3 3 ( قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری . . . ........................ ................................ ................................ 55
فصل چهارم : لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون
4 1 ( تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور . . ...... ................................ ................................ 59
4 2 ( فرایند کار لایحه . . . . . ............. ................................ ................................ ................................ ................................ 61
4 3 ( ملاحظاتی درباره محتوی لایحه . . . . .................. ................................ ................................ ................................ 62
4 4 ( مقدمه توجیهی . . . . . ............... ................................ ................................ ................................ ................................ 63
4 5 ( کمیسونهای مربوطه . . . . ....... ................................ ................................ ................................ ................................ 63
4 6 ( تفکیک حوزه ها و بررسی مواد : . . . . ................. ................................ ................................ ................................ 63
4 6 1 ( حوزه آلودگی هوا . . . . ..... ................................ ................................ ................................ ................................ 64
4 6 2 ( حوزه منابع طبیعی . . . . .. ................................ ................................ ................................ ................................ 66
4 6 3 ( حوزه شکار و صید . . . . .... ................................ ................................ ................................ ................................ 69
4 6 4 ( حوزه آب . . . . . .................... ................................ ................................ ................................ ................................ 71
4 6 5 ( حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی . . .......... ................................ ................................ 73
4 6 6 ( حوزه کار و امور اجتماعی . . . . ....................... ................................ ................................ ................................ 85
4 6 7 ( حوزه حمل و نقل . . . . ..... ................................ ................................ ................................ ................................ 91
4 6 8 ( حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم . . . .............................. ................................ ................................ 93
4 6 9 ( حوزه ثبت احوال . . . . ........ ................................ ................................ ................................ ................................ 96
4
4 6 10 ( حوزه ثبت اسناد . . . . .... ................................ ................................ ................................ ................................ 101
4 7 ( بررسی کلی لایحه . . . . .......... ................................ ................................ ................................ ................................ 106
4 8 ( اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی . . . .... ................................ ................................ ................................ 108
4 8 1 ( اقدام های پیشنهادی . . . . .............................. ................................ ................................ ................................ 109
4 8 2 ( نتیجه گیری . . . . . ................ ................................ ................................ ................................ ................................ 112
منابع و مأخذ . . . . . ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 114
5
چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را
در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی
مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.
در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم
انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک
سیستم جنائی عالی داشته باشد.
تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده و در صدد
بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف
برخی عناوین مجرمانه که در 6 حوزه)زیست محیطی امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی - -
امور اقتصادی و دارا ئی کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان ثبت – -
اسناد واملاک وثبت احوال ( مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر
اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.

عنوان


:


لايحه


قضازدايي


و


حذف


برخي


مجرمانه


از


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


8 لايحه قضايي ناتمام؛ منتظر تصويب در مجلس دهم

... پذيرفت؛ 8 لايحه به سرانجام نرسيد و بررسي و ... از این لوایح ... تدوين لايحه قانون ...

فایل فلش کم یاب CCIT Z8 | Filepark

←دانلود پایان نامه در مورد لايحه قضازدايي و حذف برخي عنوان‌هاي مجرمانه از قانون

Iranian Bar Associations

* لايحه قضازدايي و حذف برخي ... * انتقاد از واگذاري برخي ... موادي از قانون ثبت اسناد و ...

جدید ترین اخبار و مطالب حقوقی

... متن لايحه جرم زدايي از قانون مواد ... قضازدايي و حذف برخي ... و حذف برخی عنوان ...

حزب الله - مجازاتهاي جديد ،جايگزين زندان مي‌شود

... آن حذف عنوان مجرمانه ... لايحه قضازدايي، در برخي از ... لايحه ۴ مورد از قوانين و ...

8 لايحه قضايي ناتمام؛ منتظر تصويب در مجلس دهم - …

... اصلاح قانون كافي نيست و بايد از نو ... لايحه يكي از پر سر و ... قضازدايي و حذف برخي ...

کد مطلب جستجوی ممنوعه متلب سایت بایگانی - …

تحقیق و بررسی در مورد لايحه قضازدايي و حذف برخي عنوان‌هاي مجرمانه از قانون; تحقیق و بررسی ...

8 لايحه قضايي ناتمام؛ منتظر تصويب در مجلس دهم

... پذيرفت؛ 8 لايحه به سرانجام نرسيد و بررسي و ... از این لوایح ... تدوين لايحه قانون ...

Iranian Bar Associations

* لايحه قضازدايي و حذف برخي ... * انتقاد از واگذاري برخي ... موادي از قانون ثبت اسناد و ...

کمیته حقوق کودک Child law Committee

... ابزار كار دستگاه قضايي قانون است و نـبـود ... به عنوان نمونه، قانون آيين ... از: لايحه ...

سورس کد تقویم شمسی اندروید – ایران فایل

این محصول با ارزش “ سورس کد تقویم شمسی اندروید “را از ... خرید این سورس کد و ویرایش در ...

Iranian Bar Associations

* لايحه قضازدايي و حذف برخي ... * انتقاد از واگذاري برخي ... موادي از قانون ثبت اسناد و ...

خودتنظیمیصنعت شیشه

آموزش برنامه نویسی سی شارپ توسط استاد اسلام احمد زاده

آفات مهم گیاهی

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر الکترودینامیک گرفیتس - ویرایش چهارم

گزارش طرح هاي توجيهي

کلش بوت