دانلود رایگان


پایان نامه جغرافیا - نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک - دانلود رایگاندانلود رایگان مرجع پایان نامه ، پروژه ، مقالات ، و هرآنچه نیاز دانشجویان استفایل ورد قابل ویرایشپایان نامه جغرافیا - نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک تعداد

دانلود رایگان مرجع پایان نامه ، پروژه ، مقالات ، و هرآنچه نیاز دانشجویان استفایل ورد قابل ویرایش

پایان نامه جغرافیا - نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

تعداد صفحات210چکیده :

پژوهش حاضر با عنوان نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزیدهستان اترک از بخش مانه شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی می باشد .این دهستان در شمال شرقی دهستان واقع شده است و از شمال به بخش راز و جرگلان ودهستان شیرین سو ، از مشرق به شهرستان بجنورد ، از جنوب به دهستان حومه و شهرآشخانه و از غرب به بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان محدود است .

طبق آمار 1385 جمعیت این دهستان 18698 نفر بوده و مساحت آن5/14500 کیلومتر مربع وسعت دارد و دارای 44 آبادی می باشد .

بر اساس مطالعات انجام شده ، کشاورزی مهمترین بخش فعالیتهای اقتصادی است و منابع درآمد بیشتر مردم ، از این طریق می باشد . بنابراین رسالهحاضر به بررسی تأثیر سد در تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه مورد مطالعه پرداختهو نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه بر رضایتمندی مردم از زندگی در روستا ، افزایش درآمد روستاییان ، افزایش سطح زیرکشت ،تأثیر مثبت داشته و تا حدودی نیز از مهاجرت های بی رویه کاسته شده است ، اما توسعهکشاورزی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی اقتصاد جامعه روستایی باشد بلکه باید بخش هایصنعت و خدمات نیز در روستاها توسعه یابد تا موجبات بهبود زندگی و رفاه اجتماعیروستاییان را فراهم آورده و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری شود .

مقدمه :

روستا و روستا نشینی در ایران از جایگاه و اهمیت بسیاربرخوردار است . عدم توجه به این فضاهای روستایی ، بی توجهی به توان و امکانات تولیدینواحی روستایی ؛ از نظر طبیعی و نیروی انسانی پرتوان این نواحی می باشد ( مطیعیلنگرودی ، 1382 :20).

در تاریخ گذشته سرزمین ما ، روستا به عنوان سکونتگاه اولیهبشر اینگونه تعریف گشته است :« پهنه ای جغرافیایی که معیشت اکثر سکنه آن از طریقداد و ستد متقابل انسان با عوامل تجدید پذیر طبیعی حاصل می شود». ( حسینی ابری ،1383 :2).

سابقه و قدمت روستا نشینی در ایران طی مطالعات و تحقیقاتعلمی و باستان شناسی بعمل آمده ، عمر روستانشینی را به پنج هزار سال قبل از میلادبرآورد می نماید ( هومن ، 1373 : 56) .

بررسی علمی روستا اگرچه به عنوان زمینه تحقیقاتی از دیربازمورد توجه بوده است ، تنها در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است ( سعیدی ،1384 :1)

بدون شک روستاهایی که عمده فعالیت هایشان بر امر کشاورزیمتکی است ، جایگاه خاصی را در اقتصاد کشور دارا می باشند ( قره نژاد ، 1369 : 54برخی روستاها دارای کارگرد عمدتاً صنعتی ، برخی کشاورزی و در مواردی سکونتگاهی ویا اداری می باشند . نیازهای هر یک از این روستاها متفاوت و شیوه اداره امور آنهانیز مختلف است . با این همه تولید محصولات کشاورزی اساسی ترین وجه از کارکردهایاقتصادی هر روستا و یا منطقه روستایی را تشکیل می دهد ( طالب ، 1374 : 10)

کشاورزی نخستین و قدیمی ترین فعالیت اقتصادی به شمار می رودو تاریخ شناخت آن طولانی تر از سایر رشته های اقتصادی است (صدرالاشراقی، 1365:53).

بدین منظور در این رساله کوشش می گردد با شناخت کامل ازوضعیت روستاهای دهستان اترک و ارائه راهبردها ، گامی هرچند ناچیز به سوی توسعهروستایی با تأکید بر توسعه کشاورزی برداشته شود .

بیان مسئله :

مرحله اول هر تحقیق علمی ، انتخاب ، تحلیل و تبیین مسئلهتحقیق با موضوع تحقیق است ( حافظ نیا ، 1377 :2) بیان مسئله باعث ایجاد هدف برایتحقیق می شود . در هر کار تحقیقی ، مهم است که ما به دقت بدانیم محقق چه می خواهدبکند و چه کاری
نمی خواهد انجام دهد . برای درک محقق از مسئله تحقیق ، ضروری است که او دقیقاًمعانی اصطلاح بکار برده شده در بیان مسئله و مسائل فرعی را بداند ( بیرجندی وهمکار ، 1382:27) از طرفی « اولین مرحله یک تحقیق علمی احساس وجود یک مشکل است .به این معنی که پژوهشگر در کار خویش با مانع و با مشکلی روبرو گردیده است که در حلآنها ابهام دارد ( نادری و همکار ، 1379 : 51 )

طرح مسئله تحقیق چهارچوب نظری شخص محقق است که بر مبنای پرسشآغازی صورت دقیقتری پیدا می کند و پاسخ به آن شکل می گیرد ( کیوی ، 1378 :111)

عدم برنامه ریزی در نواحی روستایی و ضعف امکانات زیستی ،سبب مهاجرت های شدید روستا شهریگردید و هر ساله تعداد کثیری از جمعیت روستایی ، بویژه جمعیت غیر ماهر و بدونامکانات تولیدی نواحی روستایی به سوی شهرها مهاجرت می نمایند ( مطیعی لنگرودی ،1382: 20 ).

اشتغال در روستاها به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعهروستایی سبب جذب نیروهای کار در روستا گردیده و زمینه مهاجرت را کاهش می دهد (رهنما ، 1375 : 20 ) بخش کشاورزی دارای توانمندی هایی است که علاوه بر قدرت جذبتولیدات و ثمرات فعالیت سایر بخش ها ، مناسب ترین و وسیع ترین زمینه های استقلالاقتصادی را فراهم می کند ( آسایش ، 1372 : 67 )

بنابراین در تحقیق حاضر اصلی ترین سوال عبارتست از : آیااحداث سر توانسته است به توسعه کشاورزی منطقه کمک نماید ، به عبارت دیگر تأثیر سدبر شاخص اصلی توسعه یعنی کشاورزی و افزایش درآمد چگونه است ؟

بیان مسئله :

مرحله اول هر تحقیق علمی ، انتخاب ، تحلیل و تبیین مسئلهتحقیق با موضوع تحقیق است ( حافظ نیا ، 1377: 2) .

بیان مسئله باعث ایجاد هدف برای تحقیق می شود . در هر کارتحقیق ، مهم است که ما به دقت بدانیم محقق چه می خواهد بکند و چه کاری نمی خواهدانجام دهد . برای درک محقق از مسئله تحقیق ، ضروری است که او دقیقاً معانی اصطلاحبکار برده شده در بیان مسئله و مسائل فرعی را بداند ( بیرجندی و همکار ، 1382:33))

کلیه نکات ناشناخته در زندگی روزمره می تواند موضوع تحقیقباشد ، محقق می تواند هر یک از این نکات را به عنوان یک مسئله تحقیق اختیار و شروعبه کار کند ( نبوی ، 1367 : 22).

انتخاب موضوع تحقیق یکی از مهمترین مراحل تدوین و اجرای یکطرح تحقیق است
( سرمد و همکار ، 1382:27)

از طرفی اولین مرحله یک تحقیق علمی احساس وجود یک مشکل است. به این معنی که پژوهشگر در کار خویش با مانع و و با مشکلی روبرو گردیده است کهدر حل آنها ابهام دارد( نادری و همکار ، 1379 : 51 )

طرح مسئله تحقیق چهارچوب نظری شخص محقق است که بر مبنایپرسش آغازی صورت دقیقتری پیدا می کند و پاسخ به آن شکل می گیرد ( کیوی ، 1378 :111)

عدم برنامه ریزی در نواحی روستایی و ضعف امکانات زیستی ،سبب مهاجرت های شدید روستا شهریگردید و هر ساله تعدادی کثیری از جمعیت روستایی ، بویژه جمعیت غیر ماهر و بدونامکانات تولیدی نواحی روستایی به سوی شهرها مهاجرت می نمایند ( مطیعی لنگرودی ،1382 : 20).

اشتغال در روستاها به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعهروستایی سبب جذب نیروهای کار در روستا گردیده و زمینه مهاجرت را کاهش می دهد (رهنما ، 1375 : 20) بخش کشاورزی دارای توانمندی هایی است که علاوه بر قدرت جذبتولیدات و ثمرات فعالیت سایر بخش ها ،مناسب ترین و وسیع ترین زمینه های استقلال اقتصادی را فراهم می کند (آسایش ، 1372 : 67 )

بنابراین در تحقیق حاضر اصلی ترین سوال عبارتست از : آیااحداث سد توانسته است به توسعه کشاورزی منطقه کمک نماید ، به عبارت دیگر تأثیر سدبر شاخص اصلی توسعه یعنی کشاورزی و افزایش درآمد چگونه است ؟
و.... برای مشاهده کامل پایان نامه را باید دانلود نمایید