دانلود رایگان


بررسي رابطه و همبستگي بين سبكهاي رهبري و رضايت شغلي كاركنان ( سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ) - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمهانسان از اوانتاريخ تحريري خود به موضوع رهبري علاقمند و كنجكاو بوده است و تاريخ اهميت رهبرانخوب را در زندگي، رفاه، سعادت و ترقي ملت‌ها مبرهن مي‌سازد. در

دانلود رایگان

مقدمه

انسان از اوانتاريخ تحريري خود به موضوع رهبري علاقمند و كنجكاو بوده است و تاريخ اهميت رهبرانخوب را در زندگي، رفاه، سعادت و ترقي ملت‌ها مبرهن مي‌سازد. در سده اخير نيز بهجهت اهميت و ارزش موضوع بيش از سه هزار مطالعه و تحقيق تا سال 1980 درباره رهبريانجام گرفته است و تعداد پژوهش‌ها در دهسال گذشته در بيشتر رشته‌ها بيش از تعدادآن از تاريخ بشر تا آن زمان بوده است. از طرفي هر سال روشن و مبرهن مي‌گردد كهرهبري اثر بخش، در تمام سطوح جامعه و در تمامي سازمانها، براي حل و انطباق بامسائل اجتماعي و اقتصادي رو به رشدي كه جهان با آنها مواجه است، حياتي مي‌باشد.امروزه مهندسي مجدد ( باز انديشي بنيادين و طراحي نو و ريشه‌اي فرآيندها) برايدستيابي به بهبود و پيشرفتي شگفت‌انگيز در معيارهاي حساس، دستيابي به كيفيت جهاني( استانداردهاي ISO 9000[1] ) و تشكيل واحدهاي فعال پژوهشي نوآوري در محصول و فرآيند) لازمهتوليد و عرضه كالاهاي با كيفيت بهتر و قيمت مناسبتر به بازارهاي جهاني و منطقه‌اياست.

از سوي ديگر ساختارهايگروهي سازمانها تا به آن حد پيشرفته‌اند كه جزء اصلي سازمانهاي نوين را به جاي «تك شغل سنتي » گروه‌هاي موضوع روز مقوله «تواناسازي» افراد و گروه‌ها و فلسفه «خودرهبري» است. و افزودن بهره‌وري مؤسسات تنها با توجه به استفاده از حداكثر توانايي‌هايكاركنان، ترغيب آفرينندگي آنان، ارتقاء انگيزه و بكارگيري سبكهاي رهبري صحيح و كسبرضايت آنان ممكن مي‌باشد.

بنابراين، رهبريسازماني موضوع بسيار پراهميت و پيچيده‌اي است و پژوهشگران و انديشمندان كشورهايتوسعه يافته مساعي بسياري را صرف شناخت و بهبود آن مي‌نمايند. به عنوان مثال«پژوهشگران ژاپني با دقت بسيار روند مدلها و تئوري‌هاي رهبري سازماني را زير نظردارند، وبه محض انتشار و ارائه مدلي جديد، آن را در سازمانهاي مدلها و تئوري‌هايرهبري سازماني را زير نظر دارند، و به محض انتشار و ارائه مدلي جديد، آن را درسازمانهاي ژاپني آزمون مي‌كنند و نتايج حاصل ار با موشكافي به بحث مي‌گذارند، باشدكه گامهاي آنها را، در تمدن جهاني سرعت بخشد» ( نقل از خليلي، صفحه 183).

«ليكن روشنفكران وصاحبان انديشه در كشورهاي توسعه نيافته اكثراً‌ از فعاليت‌هاي علمي كاربردي وپژوهش‌هاي ميداني بومي دور مانده‌اند. هنوز بر ما روشن نيست كه سازمانهاي موفقكشورمان كدامند، چه ويژگي‌هايي دارند، تاريخچه و سابقه رشد آنها چيست. نقش مديراندر آنها چه بود، شيوه هاي مديريت، آموزش، ارتقاء، استخدام و… در آنجا چگونه است. و صدها پرسش ديگري از اين دست بدون پاسخ باقيمانده است» ( نقل از خليلي، صفحه 182). از طرفي « پژوهش به ويژه در زمينه‌هايسازمان و مديريت علاقمندان چنداني ندارد، و انگشت شمار علاقمندان هم ابزار وامكانات اجرايي كافي در اختيار ندارند» ( نقل از خليلي، صفحه 182). « لذا ضرورياست كه بخش دولتي به صورتي سازمان يافته تحقيق و توسعه را در زمينه مديريت وسازمان با جديت تمام آغار نمايد، تا از اين رهگذر به توان راه حلهاي بوميسازمانهاي كشور را چشم داشت» ( خليلي، صفحه 183).

پروژه اخير گامياست كوچك براي تحقق بخشيدن و حركت در سوي هدف فوق و رابطه و همبستگي بين سبك هايرهبري و رضايت شغلي كاركنان را در سازمان برنامه و بودجه بررسي مي‌نمايد. و در ضمنخلاصه‌اي از تئوري‌ها و يافته هاي سبكهاي رهبري نود سال اخير را ارائه مي نمايد.

از جمله: نگرش هايرفتاري ، خوكامه- مشاركتي،‌ مديريت، اقتضايي و نگرش‌هاي نوين رهبري از قبيل: تبادلرهبر- هموند، تئوري‌ اسناد،‌ جايگزين‌هاي رهبري، ارتباط چند جانبه، ارتباطاترهبري، شرطي سازي مؤثر، رهبري رويداد، رهبري انتقالي و خود رهبري ارائه شده‌اند. واز سه پژوهش رهبري بومي استفاده شده است.

روش گردآورياطلاعات به روش پرسشنامه انجام گرفته است. در توصيف و تحليل يافته‌ها از روشهايتحقيق توصيفي و همبستگي (تحليل رگرسيون دو متغييري) استفاده شده است. سه نوعپرسشنامه يعني پرسشنامه سبكهاي رهبري 1 تا 4 ليكرت، پرسشنامه همكار حداقل مرجحفيدلر و پرسشنامه 30 سوالي رضايت شغلي بعنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفته‌اند.در ضمن براي تحليل، پيشگيري از خطاي محاسبات دستي، تنظيم جداول فراواني و آزمونفرضيه‌ها از بسته نرم افزاري STATG استفاده شده است.

سبكهاي رهبري بهعنوان متغييرهاي مستقل و رضايت شغلي به عنوان متغيير وابسته منظور گرديده‌اند.مشخص كننده‌هاي مركزي و پراكندگي محاسبه و ارائه شده‌اند. معادله رگرسيون دومتغييري، اهميت و مشاركت نسبي متغييرهاي مستقل،‌ ضريب همبستگي، نسبت F، ارزشهاي، جدول فراواني ونمودارهاي توزيعي ارائه شده‌اند. در فرضيه و قبول فرضيه پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است.و سؤال پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است.

تعريف مسئله:

مسئله و موضوع اينپژوهش بررسي رابطه و همبستگي بين سبكهاي رهبري و رضايت شغلي كاركنان مي‌باشد.منظور بررسي و پژوهش آن دسته از ويژگي هاي سبكهاي رهبري است كه در رضايت شغليكاركنان موسسات مؤثر مي‌باشند.

هدف پژوهش:

هدف اين تحقيقبررسي رابطه و ارائه مفاهيم، تئوري‌ها و يافته‌ها پيرامون سبك‌هاي رهبري و رضايتشغلي كاركنان در ستاد مركزي سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد كه بتوانند در به آرمانرساندن رهبران و پيروان،‌ مورد استفاده قرار گيرند.

سعي بر اين بودهاست كه پيشينة مطالعاتي و كارهاي تحقيقاتي قبلي، تا آنجائي كه امكانات و وقت اجازهمي‌داد، مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد تا زمينه مساعدتري براي مطالعات و تحقيقاتبيشتر و پردامنه‌تر فراهم آورده شوتد.

فرضيه پژوهش:

رضايت شغليكاركنان با سبك رهبري مديران رابطه دارد . فر ضيه : بين رضايت شغلي كاركنان و سبك‌هاي رهبريمديران رابطه وجود ندارد.

سئوال پژوهش :‌آيا رضايت شغلي كاركنان تابع پيچيده و مركبي از تعداد زيادي از متغيرها مي‌باشد؟

رایگان


دانلود


مقاله


ورد


word


پروژه


مدیریت


بررسي رابطه و همبستگي بين سبكهاي رهبري و رضايت شغلي كاركنان ( سازمان مديريت و برنامه‌ريزي )


بررسي رابطه و همبستگي بين سبكهاي رهبري و رضايت شغلي كاركنان


سازمان مديريت و برنامه‌ريزي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران

بررسي رضايت شغلي و عوامل ... بررسي و تحليل رابطه بين ... كاركنان سازمان ...

پايان نامه بررسي رابطه بين کيفيت مديريت و

... رابطه بين کيفيت مديريت و ... و فرسودگي شغلي كاركنان ... بر رضايت .... بررسي رابطه بين ...

شـغل،رضايت شغلى و روش هاى ارزيابى آن | معرفت

... رابطه بين رضايت شغلى و ... توجه مديريت به كاركنان و ... بررسى و برنامه ريزى ...

بررسي رابطه بين رضايت شغلي كاركنان بانك ملت با رهبري

بررسي رابطه بين رضايت شغلي كاركنان بانك ملت با رهبري تحول آفرين , مديريت ... بين رضايت ...

بررسي رابطه ي بين كيفيت زندگي كاري و رضايت شغلي

بررسي رابطه ي بين ... كاري و رضايت شغلي رابطه ي ... در سازمان، يك پارچگي و ...

پروژه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري …

پروژه بررسي رابطه بين ... در بين كاركنان سازمان ... انگيزه و رضايت شغلي و ...

چکیده پایان نامه های مرکز تحقیقات قم

بررسيرابطةبين ... همچنين‌ بينرضايتشغليكاركنانو ... و برنامه‌ ريزي ...

پايان نامه بررسي رابطه بين کيفيت مديريت و

... رابطه بين کيفيت مديريت و ... و فرسودگي شغلي كاركنان ... بر رضايت .... بررسي رابطه بين ...

پروژه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري …

پروژه بررسي رابطه بين ... در بين كاركنان سازمان ... انگيزه و رضايت شغلي و ...

مدیریت استراتژیک

پاورپوینت آماده در مورد تاثیر اقلیم بر معماریراهنمای خرید تلویزیون جدید

تصاویر کتاب زیست شناسی یال سوم

طرز تهیه ماکارونی با سویا

نمونه سوالات مکانیک خودرو 2

تحلیل قانون جرایم رایانه ای

نرم افزار دریافت میکس های رادیو جوان

فایل لایه باز جعبه شیرینی