دانلود رایگان


طرح توجیهی تولید قارچ خوراکی - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600 توجيه اقتصادي طرح : الف – سرمايه گذاري ثابت : الف – 1 ) زميـن : متـراژ ( متر مربع ) هزينه واحد ( هزارريال ) هزينه كل ( ميليون ريال ) 2500 25 5/62 الف – 2

دانلود رایگان

توجيه اقتصادي طرح :


الف سرمايه گذاري ثابت :الف 1 ) زميـن :


متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

2500

25

5/62
الف 2 ) محوطه سازي :


رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي و آسفالت

1000مترمربع

500مترمربع

500مترمربع

5

6

10

5

3

5

جـــمـــع

13
الف 3 ) ساختمانها:

رديف

شــرح

زيربنا(m2)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

سالن پرورش قارچ

سالن پاستوريزاسيون خاك

سالن تاسيسات

سردخانه و انبار

سالن بسته بندي

سرويس بهداشتي

راهروي بين سالن ها

سوله تهيه كمپوست

ساختمان اداري

موتورخانه

ساختمان نگهباني و سرايداري

انبار لوازم و قطعات

360

45

90

20

24

18

54

150

30

24

50

24

350

300

300

900

300

400

350

300

320

250

300

250

126

5/13

27

18

2/7

2/7

9/18

45

6/9

6

15

6

جــــــمـــع

4/29916 صفحه فایل ورد