دانلود رایگان


شرکت در جرم و مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر - دانلود رایگاندانلود رایگان v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}فهرست مطالب عنوان صفحهپیشگفتار چکیده مقدمه الف )

دانلود رایگان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار

چکیده

مقدمه

الف ) بیانموضوع

ب ) اهداف وکاربردها

ج) پرسش ها

د ) فرضیه ها

ه ) روش تحقیق وموانع آن

- روش تحقیق

- موانع ومشکلات

بخش یکم:مفاهیمو پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر

فصل اول –واژه شناسی

فصل دوم –شرکت در جرم

گفتار اول –تعریف شرکت در جرم

عنوان صفحه

الف ) تعریفلغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف شرکتدر جرم در حقوق ایران

2) تعریف شرکتدر جرم در حقوق کشور مصر

ج) مقایسهمعاونت و شرکت در جرم

گفتار دوم –انواع شرکت در جرم و ارکان آن

الف ) انواعشرکت در جرم

1) شرکت در جرائمعمدی

2) شرکت در جرمغیرعمد

ب ) ارکان شرکتدر جرم

1) ارکان شرکتدر جرم در حقوق ایران

1-1) رکن قانونی

1-2) رکن مادی

1-3) رکن معنوی

1-4) مجازاتشرکت در جرم

عنوان صفحه

2)ارکان شرکت درجرم در حقوق مصر

2-1) رکن قانونی

2-2) رکن مادی

2-3) رکن معنوی

2-4) مجازاتشرکت در جرم

مبحث دوم – قتلعمد

گفتار اول –تعریف قتل عمد

الف ) تعریفلغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف قتلعمد در حقوق ایران

2) تعریف قتل عمدر حقوق مصر

گفتار دوم –انواع قتل عمدو ارکان آن

الف) انواع قتلعمد

1) قتل عمد محض

2) قتل عم تبعی

عنوان صفحه

ب)ارکان قتل عمد

1) رکن قانونی

2) رکن مادی

3) رکن معنوی

فصل دوم –تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول –تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران

مبحث دوم –تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر


بخش دوم ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول –ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد

گفتار اول –تعریف شرکت در قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) در حقوق ایران

1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد ازدیدگاه حقوق عرفی

عنوان صفحه

2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد ازدیدگاه قانون مجازات

2) در حقوق مصر

ج ) تعریف فقهی

1) فقه امامیه

2) فقه عامه

گفتار دوم –انواع شرکت در قتل عمد

الف ) در حقوق ایران

1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکنمعنوی

1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم

1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی

1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاعشرکاء از شرکت یکدیگر

2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیردر جنایت

ب ) در حقوق مصر

1) مشارکت بصورت مستقیم

2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی درقتل)

عنوان صفحه

3) اشتراک از راه مساعده

4) اشتراک با تشویق کردن

5) اشتراک در توطئه چینی کردن (همپیمانی)

گفتار سوم –مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم –عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

گفتار اول –عنصر قانونی

الف ) در حقوق ایران

1) بررسی ماده 212قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

2) بررسی ماده 213قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

3) بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

4) استثنائات واردبر شرکت در قتل عمدی

ب ) در حقوق مصر

گفتار دوم –عنصر مادی

الف ) در حقوق ایران

1) ماهیت عنصر مادیدر شرکت در قتل عمدی

عنوان صفحه

2) عمل مرتکبینمتعدد (شرکاء)

3) رفتار مرتکبیندر سلب حیات از دیگری

ب ) درحقوق مصر

1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم

2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورتتمالو

3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده

4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویقکردن

5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئهچینی

گفتار سوم –عنصر معنوی

الف ) در حقوق ایران

1) ضابطه عمد (همگيقاصد در قتل باشد)

2) هیچیک ازمرتکبین قاصد درقتل نباشد

3) ضابطه فعل نوعا"کشنده

1-3) عمل همگیکشنده است

2-3) عمل هیچ یککشنده نیست

عنوان صفحه

3-3) عمل برخیکشنده است

4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول

1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول میباشند

2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتولنیستند

ب) در حقوق مصر

1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانانمصر

بخش سوم - مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران ومصر

مبحث اول –کیفیات مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول –مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه

گفتار دوم –مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق مصر

مبحث دوم –کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول –جنون

گفتار دوم – صغر

عنوان صفحه

گفتار سوم –استحقاق قتل (مهرور الدم بودن)

گفتار چهارم –امرآمر قانونی

گفتار پنجم –رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)

گفتار ششم – کفر(تفاوت دین شرکاء با مقتول)

گفتار هفتم –دفاع مشروع

گفتار هشتم –تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول

نتیجه گیری

کتاب نامه

کتب فارسی

کتب عربی

نشریات و مقالات

پیشگفتار

بهنام خداوند آغاز می کنم و می ستایم قدرت همراه با رحمتش را یکی از گرایشهای جذاب وپر اهمیت در بین سایر گرایشهای حقوقی، حقوق کیفری و به عبارتی جزا و جرم شناسیاست. با توجه به دوره کارشناسی ارشد اینجانب در شاخه جزا و جرم شناسی برآن شدمعنوان پایان نامه خود را در موضوع شرکت در قتل عمد به صورت تطبیقی فی مابین کشورایران و مصر انتخاب نمایم چرا که قتل عمد و شرکت در این جرم خود یکی از جرائمبسیار مهم است که پیوسته بدلیل شدت مجازات این بزه و اهمیت کشف این جرم و اثباتاتهام بر متهم مورد توجه حقوقدانان، قضات و جرم شناسان بوده است. در این پایاننامه به بررسی تحلیلی و تطبیق


شرکت


در


جرم


و


مفاهیم


پیشینه


ایران


کشور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق جزا و جرم

... و مصر phd شرکت و معاونت در جرم از ... کشور در تشکیلات و ... در حقوق ایران، مصر و ...

موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق جزا و جرم

... و مصر phd شرکت و معاونت در جرم از ... کشور در تشکیلات و ... در حقوق ایران، مصر و ...

مرکز اپل ایران | نمایندگی اپل | تعمیرات اپل | واحد …

مرکز اپل ایران ، تخصصی ترین و ... با پیشینه‌ی مختصر این شرکت و ... شرکت در زمینه فروش ...

حق سپید - بررسی عنصر مادی شرکت در جرم

... عنصر مادی شرکت در جرم گویا تر ... کشور.شرکت ... مدنی ایران، مصر، فرانسه و ...

دادگستر - سیر تاریخ تحولات جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

کلاهبرداری یکی از جرایم مهم در سیستم حقوقی ایران و ... و مهیج در کشور ... شرکت در جرم ...

مرکز اپل ایران | نمایندگی اپل | تعمیرات اپل | واحد …

مرکز اپل ایران ، تخصصی ترین و ... با پیشینه‌ی مختصر این شرکت و ... شرکت در زمینه فروش ...

مرکز اپل ایران | نمایندگی اپل | تعمیرات اپل | واحد …

مرکز اپل ایران ، تخصصی ترین و ... با پیشینه‌ی مختصر این شرکت و ... شرکت در زمینه فروش ...

همایش بین المللی حقوق، علوم سیاسی و معارف …

جهت ارسال مقاله و شرکت در ... و دانشگاه­های معتبر کشور ... ایران اسلامی در ...

شکستن پین کد سیم کارت

سی شارپ به زبان ساده

تحقیق تکنولوژی مالتی پلکس همرا با ورد و پی دی اف یکجا

مغز فوتوشاپ(آموزش فتوشاپ به صورت حرفه ای)کار با بانک اطلاعاتی در سی شارپ

کارت ویزیت حرفه ای لایه باز فروشگاه کامپیوتر